Netflix:一键检测IP解锁范围及对应的的地区

流媒体NetFlix解锁检测脚本,使用Go语言编写

在VPS网络正常的情况下,哪怕是双栈网络也可在几秒内快速完成IPv4/IPv6的解锁判断

脚本一:

https://github.com/sjlleo/netflix-verify

使用方法:

1、部署 golang 环境,执行 go run nf.go 运行本小应用

2、懒人一键运行包(使用编译好的二进制文件执行本小程序)

主下载链接:

wget -O nf https://github.com/sjlleo/netflix-verify/releases/download/2.01/nf_2.01_linux_amd64 && chmod +x nf && clear && ./nf

备用下载链接(支持IPV6):

wget -O nf https://cdn.jsdelivr.net/gh/sjlleo/netflix-verify/CDNRelease/nf_2.01_linux_amd64 && chmod +x nf && clear && ./nf

DTzM.png

脚本二

https://github.com/CoiaPrant/Netflix_Unlock_Information

使用方法:

自己先安装Curl

bash <(curl -sSL "https://github.com/CoiaPrant/Netflix_Unlock_Information/raw/main/netflix.sh")

 

8adb05f6-cb6c-4d72-8c57-125e80af56ff.png

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注